زنی که به طور تصادفی در یک معامله تاریک گرفتار می شود، میزها را بر سر اسیرکنندگان خود می چرخاند و به یک جنگجوی بی رحم تبدیل می شود که فراتر از منطق انسانی تکامل یافته است.