در سال 2002، یک دختر هفده ساله با گرایش هنری در ساکرامنتو، کالیفرنیا به بلوغ رسید.