وکیلی که از یک مرد ثروتمند دفاع می کند شروع به این می کند که معتقد است موکلش بیش از یک جرم مجرم است.