هنگامی که یک غریبه زیبا، هکر کامپیوتر نئو را به دنیای زیرین ممنوعه هدایت می کند، حقیقت تکان دهنده را کشف می کند – زندگی که او می داند فریب دقیق یک اطلاعات سایبری شیطانی است.