یک مادرخوانده پری جوان و غیر ماهر به تنهایی وارد عمل می شود تا با ردیابی دختر جوانی که درخواست کمکش نادیده گرفته شد، ارزش خود را ثابت کند.