تعطیلات آرام خانواده‌ای در ساحل زمانی به هرج و مرج تبدیل می‌شود که دوپلگان‌هایشان ظاهر می‌شوند و شروع به ترساندن آنها می‌کنند.