پس از شیوع یک بیماری همه گیر در سراسر استرالیا، پدری به دنبال فردی می گردد که بخواهد از دخترش محافظت کند.