یک پسر 21 ساله سانی تمایلی به تجاوز جنسی و کشتن دختران دارد. او با پلیس ارشد شیوانی شیواجی روی شاخ بسته است. آیا او او را دستگیر خواهد کرد؟