زندگی نگهبانان در ردیف مرگ تحت تأثیر یکی از اتهامات آنها قرار می گیرد: مردی سیاهپوست که متهم به قتل و تجاوز به کودک است، اما هدیه ای مرموز دارد.