زندگی در شهر Defiance، در آینده ای نزدیک پس از ورود انواع مختلف حیات بیگانه به زمین.