موهبت نادر وارد شدن به انواع مشکلات، ویژگی خانوادگی آنهاست. از کسانی که در میان ترول ها در سرزمین های برفی پرورش یافته اند، چه انتظار دیگری می توان داشت؟ اما حالا کای و گردا بزرگ شده اند و وارد مرحله جدیدی شده اند – این بار آنها گوی هستند