خانواده ای غمگین تحت تأثیر حوادث غم انگیز و ناراحت کننده قرار می گیرند.