داستان نبرد میدوی که توسط رهبران و ملوانانی که در آن جنگیدند بیان شده است.