پس از حمله ای که او را نابینا می کند، الن اشلند از دنیا کناره گیری می کند تا بهبود یابد. اما به زودی او در پارانویا غوطه ور می شود و نمی تواند کسی را متقاعد کند که ضاربش بازگشته است تا او را با مخفی شدن در جلوی چشم ها وحشت زده کند.