سه نوجوان باید به یک یتی کمک کنند تا به خانواده‌اش بازگردد و در عین حال از یک مرد ثروتمند و یک جانورشناس که او را برای نیازهای خود می‌خواهند دوری کنند.