نورمن نوردستروم پس از سال ها زندگی پنهانی در کلبه ای واقع در یک ناحیه دورافتاده، مسئولیت مراقبت از دختری بی سرپرست را برعهده دارد که مادرش را در یک حادثه آتش سوزی از دست داده است. در ادامه، گروهی از آدم ربایان از راه می رسند و… فیلم نفس نکش ۲، فیلمی ترسناک و […]