بیلبو و همراهانش مجبور می شوند در جنگی علیه مجموعه ای از مبارزان شرکت کنند و از افتادن کوه تنهایی به دست تاریکی در حال افزایش جلوگیری کنند.