یک اکشن وسترن در مورد یک کشاورز که یک مرد مجروح را با یک کیف پول نقد می گیرد. وقتی پولی به دست می آید، باید تصمیم بگیرد که به چه کسی اعتماد کند. او در دفاع از محاصره، استعدادی تفنگدار را آشکار می کند که هویت واقعی خود را به نام que می خواند