پس از حمله در خیابان، مرد جوانی در یک دوجوی محلی به رهبری یک سنسی کاریزماتیک و مرموز استخدام می شود تا یاد بگیرد که چگونه از خود در برابر تهدیدات آینده دفاع کند.