مهاجری در جستجوی رویای آمریکایی که پس از اینکه مجبور می شود در یک پانسیون اتاق بگیرد، خود را در کابوسی می بیند که نمی تواند از آن فرار کند.