در آینده‌ای دور، یک ربات جمع‌آوری زباله‌های کوچک به‌طور ناخواسته وارد یک سفر فضایی می‌شود که در نهایت سرنوشت بشر را رقم خواهد زد.