شرکت امنیتی مخفی ونگارد آخرین امید بقا برای یک حسابدار پس از هدف قرار گرفتن توسط مرگبارترین سازمان مزدور جهان است.