وزمیر که از فقر فرار می کند تا تبدیل به یک جادوگر شود، هیولاها را برای سکه و شکوه می کشد، اما وقتی تهدید جدیدی برمی خیزد، باید با شیاطین گذشته خود روبرو شود.