یک محکوم سابق با پسری از خانه ای آشفته دوستی می کند.