تانگ و کین برای حل یک قتل در محله چینی نیویورک با هم متحد می شوند.