در سال 1959، ترومن کاپوتی از قتل یک خانواده از کانزاس با خبر می شود و تصمیم می گیرد کتابی در مورد این پرونده بنویسد. کاپوتی در حین تحقیق برای رمانش در خون سرد با یکی از قاتلان به نام پری اسمیت که در حال مرگ است رابطه برقرار می کند.