میگل، نوازنده مشتاق، که با ممنوعیت اجدادی خانواده اش از موسیقی مواجه می شود، وارد سرزمین مردگان می شود تا پدربزرگ بزرگ خود، یک خواننده افسانه ای را پیدا کند.