خانواده ای در مواجهه با یک فاجعه طبیعی فاجعه بار برای بقا تلاش می کنند.