یک دختر، مادر و مادربزرگ توسط تظاهراتی از زوال عقل که خانه خانواده آنها را می بلعد، تسخیر شده اند.