زندگی نویسنده مشهور اما گوشه نشین، جی دی سالینجر، که با انتشار رمان خود، “گیرنده در چاودار” شهرت جهانی به دست آورد.