فرانتس یاگرشتاتر اتریشی، یک مخالف وظیفه شناسی، از جنگیدن برای نازی ها در جنگ جهانی دوم خودداری می کند.