روایتی تخیلی از یک شب باورنکردنی که در آن نمادهای محمد علی، مالکوم ایکس، سام کوک و جیم براون در مورد نقش خود در جنبش حقوق مدنی و تحولات فرهنگی دهه 60 بحث می کردند.