تاریخچه مدیر اجرایی بازاریابی ورزشی، سانی واکارو، و نحوه رهبری نایک در تعقیب بزرگترین ورزشکار تاریخ بسکتبال، مایکل جردن، را دنبال می کند.