کارآگاه ماتیاس بریچر برای ردیابی بدترین جنایتکاران جنگی کنفدراسیون استخدام می شود. همانطور که او در غرب قدیم در جستجوی عدالت پرسه می‌زند، عزم او زمانی آزمایش می‌شود که با زنی پیشگام مصمم آشنا می‌شود که بسیار بیشتر از آن چیزی است که به نظر می‌رسد.