ماموران سیا که در میان آتش های متقابل جنگ داخلی گرفتار شده اند، باید یک دیپلمات سابق آمریکایی را برای مذاکره برای جان دوستی که او پشت سر گذاشته است بفرستند.