نیک از گذشته جنایتکارانه خود و 2 شریک فرار می کند، شغل ثابتی پیدا می کند، دوستی در محل کار پیدا می کند و با دختر کلانتر ازدواج می کند. اما زمانی که شرکای سابقش او را ردیابی می کنند و سهم خود را از غارت می خواهند، گذشته اش به او می رسد.