انجمن عدالت آمریکا، گروهی از قهرمانان که در جنگ جهانی دوم به متحدان کمک می کنند، متحدی از آینده به دست می آورند که آنها را به ماجراجویی می فرستد که تاریخ را تغییر می دهد.