یک نوجوان آموزش دیده در خانه شروع به شک می کند که مادرش راز تاریکی را از او پنهان می کند.