دریک پیت، کاشف چیره دست، در حالی که به یک پزشک سازمان بهداشت جهانی که توسط یک دیکتاتور ظالم تعقیب می‌شود، کمک می‌کند، به دنبال یک کشتی جنگی گمشده جنگ داخلی به نام «کشتی مرگ» در بیابان‌های غرب آفریقا می‌شود.