از آنجایی که یک جامعه حومه شهر در دهه 1950 خود تخریب می شود، حمله به خانه عواقب شومی برای یک خانواده به ظاهر عادی دارد.