فیلم کمدی Teen Titans of Teen Titans Go. هنگامی که شروران از هر یک از دنیای خود با هم متحد می شوند تا دو تیم تایتان را در مقابل یکدیگر قرار دهند، با همتایان جدی خود مقابله کنید.