مردی که در یک مستعمره استریل آینده نگر زندگی می کند، وقتی دوستش برای رفتن به جزیره، آخرین مکان آلوده روی زمین انتخاب می شود، شروع به زیر سوال بردن وجود محدود خود می کند.