پسر 11 ساله ای که معتقد است بهترین کارآگاه شهر است، آژانس Total Failures را با بهترین دوستش، خرس قطبی خیالی 1500 پوندی اداره می کند.