آن بونچوی معمولی، 13 ساله، جعبه موسیقی را پیدا می کند که او را به آمفیبیا، دنیایی پر از قورباغه ها، وزغ ها و حشرات غول پیکر می فرستد. با کمک اسپریگ، او باید با زندگی در آمفیبیا سازگار شود و اولین دوستی واقعی خود را در زندگی خود کشف کند.