داستان رودریگو دیاز دی ویوار، یک نجیب زاده کاستیلیایی و قهرمان جنگ در اسپانیا قرون وسطی.