گو-رو و سانگ گو که به عنوان پاک کننده تروما کار می کنند، داستان های مختلفی از متوفی را در حالی که احساسات و عواطف مختلف نسبت به زندگی، مرگ و خانواده را تجربه می کنند، کشف می کنند.