تیمی از ابرقهرمانان جوان با شر و خطرات دیگر مبارزه می کنند.