پس از مرگ غم انگیز یک au pair، هنری یک پرستار بچه آمریکایی را استخدام می کند تا از خواهرزاده و برادرزاده یتیم خود که در Bly Manor با سرآشپز اوون، زمینبان جیمی و خانه دار، خانم گروس، زندگی می کنند، مراقبت کند.