یک زن بیوه هدف یک شکارچی خطرناک می شود که به کار شوهرش وسواس دارد.