اندرویدها وظیفه دارند کودکان انسان را در سیاره ای مرموز بزرگ کنند.